top of page

כיול מערכות ניטור רציף

כיול מערכות ניטור רציף.JPG

ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובה (AMS – Automated Measuring System) נועד לספק מידע רציף לגבי איכות האוויר ולעקוב אחר עמידה של מקור הפליטה בערכי הפליטה המותרים שנקבעו לו בתקן. לפי "נוהל ניטור רציף בארובה" של המשרד להגנת הסביבה:
"בעל מקור הפליטה יפעיל ויחזיק את מערכות הניטור הרציף לפי הוראות יצרן המערכת ולפי תקן BS EN14181:2014 אשר קובע באופן מפורט את תהליכי הבטחת האיכות הנדרשים על מנת להבטיח שמערכות הניטור הרציף בארובה יספקו נתוני ניטור אמינים".

הנוהל מגדיר שלושה שלבים של הבטחת איכות (QAL Quality Assurance Level (QAL1-3 ושלב של בדיקה שנתית (AST test) המחייבים את בעל מקור הפליטה. בדיקות אלו מבוצעות בנפרד על כל מזהם הנדרש לניטור רציף.  
 

•   שלב QAL1 - נועד להבטיח כי מערכת הניטור הרציף מתאימה למטרה לה היא מיועדת.
•  בדיקות פונקציונליות – בדיקות מקדימות ל-QAL 2  ול- AST אשר יש לבצע בתיאום עם נציג היצרן ובפיקוח מעבדה מוסמכת.
•  שלב QAL2 -  מטרתו תיקוף וכיול של מערכת הניטור הרציף בארובה על ידי השוואה בין התוצאות המתקבלות מהניטור הרציף המותקן בארובה לבין שיטה סטנדרטית לבדיקת המזהם בארובה. בסוף הבדיקה, הכוללת לפחות 15 מדידות מקבילות בשלושה ימים, וכל עוד היא עברה את מבחן השונות, מופקת נוסחת כיול אותה המפעל צריך להכניס אל מערכת ה AMS. שלב זה מבוצע על ידי מעבדה מוסמכת.
•  הבדיקה השנתית (AST (annual surveillance test - אשר נועדה לוודא שנוסחת הכיול עדיין תקפה. הבדיקה השנתית כוללת לפחות 5 בדיקות מקבילות.
•  שלב QAL3 – בדיקות כיול שבועיות של אפס וספאן המבוצעות על ידי בעל מקור הפליטה, לצורך בדיקת סחיפה ודיוק של המערכת בשוטף. תוצאות המדידות ייבדקו על ידי מעבדה מוסמכת במסגרת ביצוע בדיקות QAL2 והבדיקה השנתית.

יש לך שאלה?

bottom of page