top of page
ic_chimney copy.png

בדיקות ארובה

חברת א.ש שרותי מחקר בע"מ מוסמכת לבצע מדידת איכות אוויר בארובות ובצנרת תעשתיית לפי שיטות רשמיות (US-EPA ותקן ישראלי 5079) ובהתאם ל"נוהל בדיקת מזהמי אויר בארובות (2002) גרסה 3" של המשרד להגנת הסביבה.

העבודה מבוצעת עם מיטב הציוד והטכנולוגיה הקיימת בארץ ובעולם.


לחברת א.ש שרותי מחקר בע"מ ניסיון של 30 שנה בביצוע מדידות איכות אוויר בארובות ובצנרת תעשייתית. רבות מהשיטות המשמשות היום לניטור איכות אוויר בארובות, יובאו

לארץ באופן ראשוני על ידי החברה. החברה מוסמכת תקן ISO 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

שירותי החברה ללקוחותיה כוללים בדיקת תקינות ארובה, הכנת תכניות דיגום, יום סיור וייעוץ להכנת פתחי דיגום, בדיקות ניצולת ויעילות תהליך. כל זאת לצורך רישוי עסקים ועמידה בתקנים לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה.

סוגי הבדיקות

גזי שריפה

תרכובות אורגניות נדיפות וחצי נדיפות

הלידים והלוגנים

תנאים פיזיקליים

  • טמפרטורת מקור הפליטה, לחות, לחץ דינמי וסטטי, ספיקה, ומהירות זרימה בשיטות EPA 1-4:

  • EPA 1, EPA 2, EPA 3, EPA 4

חלקיקים

תרכובות אנאורגניות

מתכות

דיאוקסינים ופוראנים

לרשימת החומרים הנבדקים

יש לך שאלה?

bottom of page