top of page

חישה מרחוק

השימושים של שיטות החישה מרחוק:
•    איכונים (זיהוי מקורות)- על ידי ביצוע של מספר מקטעים לאורך הקו עם הצלבת נתוני הרוח (על בסיס שיטת EPA OTM-10 1-D) ניתן לזהות את המקור של הפלומה אשר הגיעה על הקו. 
•    חישובי שטפים - על ידי ביצוע של מספר מקטעים לגובה עם הצלבת נתוני הרוח (על בסיס שיטת EPA OTM-10 VRPM) ניתן לחשב את השטף החוצה את הקו. יישום זה מתאים לגדרות מפעלים, הערכות שטפים מבריכות ומט"שים, תרומת מתחמים תעשייתיים הנמצאים בצמוד ליישובים ועוד. 
•    התקנת קבע – מאפשרת אפיון רציף של הפליטות מהמפעל וזיהוי מהיר של אירועי חירום או ריח. באופן זה מתאפשר טיפול ונתינת מענה בזמן אמת.
•    איפיון המקורות הבלתי מוקדיים - בדומה ל LDAR (Leak

(detection and repair, על ידי ניטור זמני אך מקיף סביב המפעל, עם מקטעים המתאימים לאיכון מקורות, ניתן לקבל את התמונה המלאה ביותר של המקורות הבלתי מוקדיים בהם יש לטפל על מנת להוריד משמעותית את הפליטות. 

שיטות חישה מרחוק הן שיטות מבוססות ספקטרוסקופיה, המנטרות באופן רציף ריכוזי חומרים באוויר פתוח לאורך קו (Open Path) על גדרות מפעלים או סביב מתקנים. בשילוב עם נתוני רוח שיטות אלו מאפשרות להוציא מידע מרחבי רב יותר מאשר ניטור נקודתי סביבתי.
הניטור לאורך קו כולל את כל הפלומה של הפליטות אשר יכולה להתפספס על ידי ניטור נקודתי. ניתן להוציא מהמדידות גם את השטף היוצא מהמפעל, לקבל איפיון של המקורות ולתת מענה מתאים לטיפול במקורות בלתי מוקדיים.
חברת א.ש שרותי מחקר, החלוצה בתחום זה בארץ, החלה במדידות של חישה מרחוק כבר ב- 2007. עיקר השימוש הוא במכשיר (OP-FTIR (Open Path Fourier Transfer Infra-Red אשר יכול למדוד במקביל עשרות חומרים אורגנים ואנאורגנים בהתאם לשיטות סטנדרטיות (EPA TO-16, EN 15483). עקרון המדידה מבוסס על חוק בר למברט כך שעוצמת הבליעה, ובהתאם עצמת הקרן המוחזרת אל הגלאי (דרך מראות החזר יעודיות), פורפורציונית לסוג החומר, ריכוזו ואורך הקו הנמדד. 

יש לך שאלה?

bottom of page