top of page

שרותי ייעוץ וחוות דעת

Open Laptop

דיגום ארובות הינו תהליך מורכב המערב מספר רב של אנשי מקצוע מתחומים שונים, וכן עשרות מדידות בו-זמניות. הפקת דוחות הדיגום וקריאתם עלולה להיות מסובכת לאלו שאינם עוסקים בכך באופן שוטף. חברתנו מבינה כי קיים צורך ממשי בביאור והכוונת מפעלי תעשייה על אופן הפרשנות והמשמעות של בדיקות אלה, בעיקר במקרים בהם מתגלה חריגה מערכי הפליטה המותרים.  

מנסיוננו עולה כי התקשרויות עם חברות אשר אינן מיומנות דיין עשוי להוביל לכשלים בתפעול ולחריגה מערכי הפליטה המותרים. לחברת א.ש שרותי מחקר הנסיון הרב ביותר בישראל, והיא משתתפת דרך קבע בכנסים בין לאומיים בתחום חשוב זה. לחברה הידע, הכלים וכוח האדם המיומן למשימה זו.

 

שרותי הייעוץ כוללים:
•    ייעוץ הכנת פתחי דיגום לפי נוהל מזהמי אויר בארובה, וכתיבת דוחות סיור מפורטים.
•    מתן ייעוץ לפני דיגום והכוונה לגבי הנדרש מדיגום ארובה לפי מזהם. 
•    ביצוע פיקוח על עבודת חברות דיגום .
•    כתיבת חוות דעת על דוחות ארובה, ודוחות סביבה. 
•    הכנת תכנית דיגום לארובה לפי נוהל מזהמי אוויר בארובה והגשתם למשרד להגנת הסביבה
•    יעוץ והקמת מערכי ניטור מתקדמים - חברת א.ש שרותי מחקר בעלת ניסיון רב במיקום של תחנות ניטור סביבתיות. בחברה הצטבר ידע רב במשך שלושה עשורים של עבודה בתחום ניטור אוויר, בין אם בניטור על גדרות המפעל, ובין אם בסביבת האדם.

יש לך שאלה?

bottom of page